www.ggad.info

+++ LITERATUR - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - LITERATURE +++

GESELLSCHAFT GRIECHISCHER AUTOR:INNEN IN DEUTSCHLAND
...sowie deutschsprachiger Autor:innen etc. die sich der deutsch/griechischen – griechisch/deutschen Literatur verbunden fühlen...
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
...καθώς και γερμανόφωνων συγγραφέων κ.λπ. που αισθάνονται συνδεδεμένοι με τη γερμανική/ελληνική - ελληνική/γερμανική λογοτεχνία...
SOCIETY OF GREEK AUTHORS IN GERMANY
...as well as German-speaking authors etc. who feel connected to German/Greek - Greek/German literature...
GESELLSCHAFT GRIECHISCHER AUTORINNEN IN DEUTSCHLAND e.V. (GGAD e.V.)

STAVROS ARGYRIADIS
germany-156642_640_1
greece-156254_640_1
united-kingdom-156243_640_1
germany-156642_640_1
Stavros Argyriadis, geboren 1961 in Athen, absolvierte ein Studium des Chemieingenieurwesens in Karlsruhe und begann seine berufliche Laufbahn als Diplom-Ingenieur in verschiedenen Erdölraffinerien. Seit 22 Jahren ist er international für ein globales Software-Unternehmen tätig, wodurch er die Möglichkeit hatte, verschiedene Kulturen und Zivilisationen kennenzulernen. Während der Pandemie entdeckte er seine Leidenschaft für das Schreiben. In seinem ersten Roman interpretiert Stavros auf Basis wissenschaftlicher, kultureller und historischer Erkenntnisse sowie persönlicher Erfahrungen sowohl die aktuelle gesellschaftliche und politische Situation als auch die Perspektiven im europäischen Raum. Dabei legt er besonderen Wert auf die Klärung der häufig gestellten Identitätsfrage: "Warum agiert/denkt jenes Land anders als wir? Handelt es sich um Auswahl oder historisches Erbe?". Parallel dazu behandelt er historische Fragen von der Antike bis zur Gegenwart, wie zum Beispiel: "Wie entstand die Renaissance und die Aufklärung im europäischen Raum? Welche Faktoren und Personen haben diesen Zeitpunkt beeinflusst? Warum fand dies im 15. Jahrhundert in Italien/Europa statt und nicht früher, später oder auf einem anderen Kontinent?" Mit Schwerpunkt auf Deutschland und Griechenland, zwei Ländern, die eine lange Beziehung, aber auch Skepsis verbindet, beleuchtet Stavros die historischen Hintergründe und aktuellen Entwicklungen. Er lebt in der Nähe von Heidelberg, ist verheiratet und hat eine Tochter und eine Enkelin.

greece-156254_640_1
Ο Σταύρος Αργυριάδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961. Έχοντας σπουδάσει χημικός μηχανικός στην Καρλσρούη Γερμανίας, ξεκίνησε την καριέρα του ως διπλωματούχος μηχανικός σε διάφορα διυλιστήρια πετρελαίου. Στη συνέχεια εργάστηκε για 22 χρόνια σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες λογισμικού παγκοσμίως, γεγονός που του έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, άρχισε να ασχολείται με τη συγγραφή. Στο πρώτο του μυθιστόρημα, ο Σταύρος αναλύει την τρέχουσα κοινωνική και πολιτική κατάσταση καθώς και τις προοπτικές στην Ευρώπη βασιζόμενος σε επιστημονικά, πολιτιστικά και ιστορικά ευρήματα, καθώς και στις προσωπικές του εμπειρίες. Με τον τρόπο αυτό, προσφέρει σαφήνεια σε ένα επίκαιρο και συχνό ερώτημα, αυτό της ταυτότητας μας: "Γιατί αυτή η χώρα σκέφτεται και ενεργεί διαφορετικά από εμάς; Αφορά επιλογή ή ιστορική κληρονομιά?". Επιπλέον, εξετάζει ιστορικά ερωτήματα από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας, όπως για παράδειγμα: "Πώς δημιουργήθηκαν η Αναγέννηση και ο Διαφωτισμός στην Ευρώπη; Ποιοί παράγοντες και ποιοι άνθρωποι επηρέασαν αυτή τη χρονική στιγμή καμπής στην Ευρωπαϊκή ιστορία; Γιατί αυτό συνέβη στην Ιταλία/Ευρώπη τον 15ο αιώνα και όχι νωρίτερα, αργότερα ή σε άλλη ήπειρο;". Επικεντρώνεται στη Γερμανία και την Ελλάδα, δύο χώρες που διακατέχονται από μια μακρά σχέση, αλλά και σκεπτικισμό. Ο Σταύρος ζει κοντά στη Χαϊδελβέργη, είναι παντρεμένος και έχει μια κόρη και μια εγγονή.

united-kingdom-156243_640_1
Stavros Argyriadis is a versatile book writer with a passion for exploring the intersection of social, political, and historical themes. Born in Athens in 1961, he initially pursued a career in chemical engineering, studying in Karlsruhe, Germany. After working as a graduate engineer in various oil refineries, Stavros transitioned to the field of global software, where he has gained 22 years of international experience, immersing himself in diverse cultures and civilizations. During the pandemic, Stavros discovered his love for writing and embarked on his journey as a novelist. His debut work delves into the current social and political landscape, offering insightful interpretations based on scientific, cultural, and historical findings, as well as his own personal experiences. One of the central questions he addresses, is the issue of identity, exploring why different countries act and think in distinct ways. „Choice or Historical Heritage?“ In addition to contemporary themes, Stavros also delves into historical inquiries spanning from antiquity to the present day. His exploration of topics such as the emergence of the Renaissance and the Enlightenment in the European context showcases his ability to analyze the factors and individuals that influenced these transformative periods. Stavros poses thought-provoking questions, such as why the Renaissance blossomed in Italy and Europe during the 15th century, rather than earlier, later, or on another continent. Stavros' writing particularly focuses on the intricate relationship between Germany and Greece, two countries with a shared history and a blend of mutual understanding and skepticism. Currently residing near Heidelberg, Stavros is happily married and has a daughter and a granddaughter. With his diverse background, international experience, and insightful exploration of complex themes, Stavros Argyriadis is a talented book writer who captivates readers with his unique perspective on society, history, and culture.
ggad_foto_stavros_argyriadis_sw_normal_eckig_001
Stavros Argyriadis
>> Σε Αναζήτηση Ταυτότητας <<

ggad_icon_buchseite_002
erschienen 12/2023
im Verlag: DRAFT2DIGITAL
(Self-Publishing)
ISBN: 9798223821625
(Taschenbuch)
EAN : 9798223879237
(eBook)


ggad_999
www.ggad.info
+++ LITERATUR - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - LITERATURE +++
GGAD e.V.
GGAD e.V.
GGAD e.V.
GGAD e.V.
GGAD e.V.

ggad_button_download_001